Multiprojektno vodenje

Celovit pregled nad stanjem vseh projektov in zaposlenimi je ključno izhodišče za učinkovito vodenje vsake organizacije. 4PM združuje cel projektni portfelj.

Kar potrebujete za dobro izvedbo projekta:

  • terminski načrt projekta in dela (gantogram, naloge, mejniki, projektni sestanki)
  • finančni načrt in realizacijo projekta: stroški in prihodki, projektni denarni tok
  • projektne dokumente
  • projektna ekipa in organizacijska struktura

Napredne funkcionalnosti:

  • statusi projektov: aktiven, zaprt, na čakanju...
  • združevanje v skupine za vodenje programov in portfelja projektov
  • določanje prioritet
  • sledenje spremembam
  • ocena napredka projekta in stanje

4PM mobile - seznam projektovPregled projektov

Aktualno in kritične točke

Pravočasne in kakovostne informacije omogočajo vodstvu pregled, primerjavo ter postavljanje prioritet projektom, budžetu ali kadrovskim virom.

Pregled programa - finance4PM mobile - vstopna stran prikazuje število projektov po zamudi, finančni realizaciji in prioriteti

Kritične točke (zamude, prekoračitve finančnega plana) lajšajo identifikacijo projektnih tveganj in olajšajo vodstvu sprejemanje pravih odločitev.

Zasedenost virov

Vpogled v zasedenost virov pomeni lažje upravljanje z viri na več projektih. Z učinkovitim razporejanjem virov na prava mesta ob pravem času, organizacija bistveno izboljša svojo agilnost in produktivnost.

Plan zasedenosti resursov

Gantogram portfelja projektov

Vizualni vpogled v potek procesov in spremljanje poteka projektov v 4PM omogoča razumevanje, kakšno je trenutno stanje projekta glede na načrtovano.

4PM mobile - gantogram

pogovor v živo